หน้าแรก
Home
สมัครเรียน
Register Online
สมัครสมาชิก
Register
ข่าวสาร
News
งานกิจกรรม
Activity
บุคคลากร
Personnel
วีดีโอ
VDO
เว็บบอร์ด
Webboard
ผลการเรียน
Grad System
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี, เปิดรับสมัครเรียน ปวช และ ปวส สาขาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เรียนฟรีมีกองทุนให้กู้ยืมด้วยนะค่ะ สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หรือโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
login3
     Username              กรอกข้อมูล:
   รหัสบัตร ปชช:        
    บุคลากร                Password:
    ผู้ดูแลระบบ          
                              ลืมรหัสผ่าน
 ประวัติความเป็นมา
 ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ยุทธศาสตร์แผนการสอน
 โครงสร้างองค์กร
 บทบาทหน้าที่
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 ติดต่อเรา
 ระบบจัดการเรียนการสอน
 ความสำเร็จของบัญฑิต
ระเบียบการรับสมัครเรียน
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
 ปฏิทินโรงเรียน
 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ผู้บริหาร
 สาขาช่างยนต์
 สาขาไฟฟ้า
 สาขาบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์
 แผนกวิชาสามัญ
ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 หนังสั้น พรบ.คอมฯ
คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน ?
  เพื่อนบอก
  จากเว็บไซต์ต่างๆ
  จาก Search Engine
  บังเอิญเข้ามาเอง
  อื่นๆ
 
  แสดงผล Poll

วันที่ : 21/10/20
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 370
เดือนนี้ 3131
เดือนก่อน 4069
ปีนี้ 56277
ปีก่อน 52852
รวมทั้งหมด 3104935
ออนไลน์ขณะนี้ 1

เริ่มนับ 1 ธ.ค. 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

การศึกษาเรียนรู้ ที่นำเอานวัตกรรมและเทโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยในการศึกษาเพื่อพัฒนาความรุ้เสริมทักษะความสามรถของผู้เรียนซึ่งอยู่ภายใต้ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต

 

โรงเรียนมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีนิสัยรักงาน มีความรู้ มีสติปัญญา มีความชำนาญในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และมีจริยธรรม มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงกำหนดปรัชญาว่า ปัญญาเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

 

 

เป้าหมายสถานศึกษา

 

          เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนสายอาชีวศึกษาที่ให้บริการการศึกษาแกบุตรหลานชาวอำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง และบริเวณใกล้เคียง พร้อมขยายอาณาเขตพื้นที่บริการด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ผู้อยากเรียนจะได้เรียน ผู้มีรายได้น้อยจะได้เรียน และผู้ขาดโอกาศทางการศึกษาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

  

ด้านผู้เรียน

- สอนให้ผู้เรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์ วางแผนการทำงานรวมถึงการแก้ปัญหาในการทำงาน

- สอนให้ผู้เรียนรู้จักกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

- ให้รู้จักการทำธุรกิจ วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย โอกาศและอุปสรรในการทำงานและหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อเข้าใจในการทำงานอย่างแจริง

ด้านบุคลากร

- จัดสวัสดิการต่างๆที่พึงได้ อาทิเช่น ที่พัก เงินให้กู้ยืมตามความเหมาะสม

- จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่ครูและบุคลากรทุกคน

- ส่งบุคลากรไปอบรมในสายงานการสอนจากสถาบันอื่น

ด้านสังคมและชุมชน

- มีการเข้าร่วมกิจกรมต่างๆของชุมชน

- จัดมีการอบรมการอยู่ร่วมกันของนักเรียนแยวชนนอกโรงเรียน เพื่อป้องกันปํยหาการทะเลาะวิวาท

 - จัดให้มีโครงการลดภาวะโลกร้อนดดยการล้างแอร์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าตามวัดสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเป็นการคืนกำไรสู่ชุมชน

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-132248 โทรสาร 042-132247
Copyright © 2017 (Resolution 1300x768)