หน้าแรก
Home
สมัครเรียน
Register Online
สมัครสมาชิก
Register
ข่าวสาร
News
งานกิจกรรม
Activity
บุคคลากร
Personnel
วีดีโอ
VDO
เว็บบอร์ด
Webboard
ผลการเรียน
Grad System
วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี, เปิดรับสมัครเรียน ปวช และ ปวส สาขาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี เรียนฟรีมีกองทุนให้กู้ยืมด้วยนะค่ะ สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หรือโทรมาหาเราได้ที่เบอร์ตามที่อยู่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
ใบสมัครเรียน

แบบฟอร์มสมัครเรียน ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  เครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ไฟล์รูปและเอกสารให้สแกนหรือถ่ายภาพเป็นดอด .JPG .JPEG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 KB  ถ้าเกินนี้ระบบจะบันทึกข้อมูลช้าหรือไม่ได้


วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ เลขที่ 204 ม.6 ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41000                      
โทร.042-132248 อีเมล์ E-Mail admin@l-tech.ac.th เว็บไซต์ www.l-tech.ac.th                               
ข้อมูลสมัครเรียน
เลขบัตรประชาชน*   รหัสนักศึกษา
ชื่อ *     นาย นาง นางสาว      นามสกุล
Name Mr. Mrs. Ms.        LastName
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ ซอย    ถนน
แขวง/ตำบล      เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
เกิดวันที่*   เดือน    ปี พ.ศ.    อายุ ปี   เชื้อชาติ  สัญชาติ ศาสนา
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มือถือ* / อีเมล์ *
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช.  ปวส.   จากโรงเรียน
สาย/สาขา เกรดเฉลี่ย จังหวัด ปีที่สำเร็จการศึกษา
ความประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ.
ไม่ประสงค์กู้ยืม กู้ยืม
(ผู้กู้รายเก่า) กู้ยืม
(ผู้กู้รายใหม่)
ความประสงค์ด้านที่พัก
จัดหาที่พักเอง
ต้องการพักหอหักสถาบัน
ลายมือชื่อผู้สมัคร.................................... 
วันที่สมัคร... 13 พฤษภาคม 2564...

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ นาย นาง นางสาว นามสกุล
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ ซอย   ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ /

ชื่ออาจารย์แนะแนว. โทร.

เอกสารการสมัคร
1. วุฒิการศึกษา* ด้านหน้า
2. วุฒิการศึกษาด้านหลัง
3. ทะเบียนบ้าน* หน้าแรก
4. ทะเบียนบ้าน หน้าชื่อตนเอง
5. บัตรประชาชน* ด้านหน้า
6. บัตรประชาชนด้านหลัง
7. อื่นๆ
ลงชื่อ...........................................ว/ด/ป...........................
 แผนกการเงิน
 นักศึกษาได้ชำระเงินขึ้นทะเบียน บาท
 ตามใบเสร็จเลขที่
 วัน/เดือน/ปี

  ลงชื่อ.................................ว/ด/ป........................
      พิมพ์เอกสาร   

วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-132248 โทรสาร 042-132247
Copyright © 2017 (Resolution 1300x768)